Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://op-handen-gedragen.nl.

Disclaimer

Reguliere geneeskunde; Behandeling waarin massagetherapie of de methode Live the connection wordt toegepast, maakt de reguliere geneeskunde niet overbodig. De cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuze en de behandeling geschiedt op eigen risico. Bestaande medicatie en andere therapieën kunnen uitsluitend in overleg met de behandelende arts en/of specialist worden aangepast of beëindigd. Niets op deze website is bedoeld ter vervanging van medisch advies of behandeling. De inzichten en adviezen zijn ter ondersteuning en niet ter vervanging van de reguliere medische gezondheidszorg.

 

Privacy wet 2018 

Gevestigd: Kijkduinstraat 36 2014 DE Haarlem

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegeven zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Ik verwerk  je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-leeftijd

-klacht en eventueel medicijngebruik indien dit belangrijk is voor de behandeling

– administratie van individuele sessies en fysieke bijzonderheden schriftelijk vastgelegd (niet op de computer).

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om mijn dienstverlening uit t kunnen voeren
– je te informeren over wijzigingen van mijn diensten of nieuwe cursussen, workshops

Hoelang ik persoonsgegevens bewaar:
Ik  bewaar  je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Persoonsgegevens totdat persoon zich uitschrijft
– Personalia totdat persoon zich uitschrijft
– Adres totdat persoon zich uitschrijft
– Telefoonnummer en Email totdat persoon zich uitschrijft

Delen van persoonsgegevens met derden:
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@op-handen-gedragen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die:
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Microsoft Word – tekstverwerking en opslag documenten – verwerkersovereenkomst.
Outlook expres – mail –nieuwsbrief en contactgegevens – verwerkersovereenkomst.
mijnhostingpartner – hosting en websitebeheer – verwerkersovereenkomst.